Indre By 2023

 

Velkommen til Unibuss!

 

På denne siden vil vi legge ut løpende informasjon slik at du kan bli kjent med Unibuss og får informasjon om Unibuss’ oppstart av Indre by rutepakke 1 og 2.

Oppstart er 16.04.2023, og vi ser frem til å betjene ruteområdene!

Vi har lagt ut informasjon som kan være nyttig for deg her: 

Informasjonsmøter

Nyttig informasjon angående oppstart 

Fakta om ruteområdene 

Spørsmål og svar

Vi inviterer vi førere og administrasjon i Nobina til informasjonsmøter med Unibuss. 

Vi oppdaterer siden fortløpende med detaljer om kommende informasjonsmøter og presentasjoner fra gjennomførte informasjonsmøter.

Første informasjonsmøte for ansatte i Nobina ble holdt på Thon Hotell Linne mandag 14.03.22, og presentasjonen fra møtet ligger her

For ansatte i Unibuss som arbeider på Alnabru er det informasjon i presentasjonen du kan finne her

Neste informasjonsmøte for ansatte i Nobina vil bli holdt 24.08.2022.

Vi vil oppdatere siden med detaljer rundt tid og sted for neste informasjonsmøte fortløpende. 

 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon: oppstart@unibuss.no

Nyttig informasjon angående oppstart og virksomhetsoverdragelsen

 

 

Når går reservasjonsfristen ut?

Reservasjonsfristen er satt til 15.09.2022.

 

Når holdes informasjonsmøtene?

Neste informasjonsmøte vil bli holdt 24.08.2022. Mer om informasjonsmøter finner du på siden informasjonsmøter.
Invitasjon til møtene formidles via nåværende arbeidsgiver, samt informasjonsplakater på garasjene.

 

Blir informasjonen fra informasjonsmøtene lagt ut noe sted?

Ja, presentasjonene blir lenket til under informasjonsmøter.

 

Hvordan er prosessen med virksomhetsoverdragelse?

I utgangspunktet blir alle faste ansatte virksomhetsoverdratt fra og med 16.04.2023. 

Prosessen med å reservere seg fra å bli med over til Unibuss håndteres av nåværende arbeidsgiver - Nobina.

 

Hvilke kurs og intervjuer må man igjennom i Unibuss?

Når reservasjonsfristen går ut den 15.09.2022 vet vi hvem som blir med over til Unibuss.

Før oppstart vil førere inviteres kompetansekartlegging og praktisk opplæring. Dette er noe av det du skal få lære mer om:

 • Introduksjons til Unibuss og den nye kontrakten,
 • Kompetansekartlegging, inkludert språkkartlegging
 • God opplæring i alle de digitale tjenester som du vil bruke i din hverdag
 • Elbussopplæring og optimalkjøring
 • Bli kjent med ruteområdet gjennom traseopplæring
 • Ny HMS opplæring

 

Unibuss gjennomfører Yrkessjåførkompetanse (YSK) hvert 5. år internt

 

Må jeg ta norsktest når jeg begynner i Unibuss?

Nei alle må ikke ta språktest før kjøring i Unibuss. Men alle som skal kjøre på den nye kontrakten må inneha språknivå B1 muntlig og A2 skriftlig (CEFR nivå). I kompetansekartlegginga vil vi kartlegge språknivå, og utarbeide planer for hvordan den enkelte skal heve sitt språknivå. Det kan være aktuelt å tilby språkkurs for førere som har behov for det. De førere vi er i tvil om språknivået til vil måtte gjennomføre bussnorsktesten. Den kan du lese mer om her:

https://www.transport.no/bussnorsk-testen/ 

 

Får vi kjøre overtid i Unibuss?

Dette er behovsstyrt, men til tider er det overtid i Unibuss. I dag har vi overtid på alle våre områder.

 

Får jeg med min ansiennitet til Unibuss?

Ja, det får du. Alle som blir virksomhetsoverdratt beholder sin konkurranseansiennitet. 

 

Hva slags lønnssystem har dere i Unibuss?

Unibuss bruker SAP lønnssystem, med Succsess Factors som støttesystem hvor de ansatte selv kan redigere deler av sin profil og finne informasjon og lønnsslipper. Ansatte har tilgang til dette gjennom mobil app, web og PC utplassert på arbeidsplassen.

Lønn utbetales i henhold til tariffavtalen, den 20. hver måned.

 

Når bli skiftplanen klar?

Skiftplan utarbeides nærmere oppstart og blir utarbeidet i samarbeid med de ansattes representanter.

 

Hvilken holdning har Unibuss til trafikksikkerhet?

Unibuss er sertifisert i hht ISO 39001 standarden. Vi har en policy på nullvisjon for skadde og drepte i trafikken. Ansatte i Unibuss skal hindre at farlige situasjoner oppstår, og alle får opplæring i sikkerhetsrutiner- og krav.

 

Mobil skal ikke brukes under kjøring, heller ikke med ørepropp eller for å lytte til musikk. Nødvendige telefoner skal man ta når bussen står stille.

 

Uniformsreglement

I tjeneste skal du alltid bruke uniform. Dette bidrar til å skape trygghet og tillit ovenfor våre kunder. Som en representant for Unibuss, er det viktig å alltid ha en ren og hel uniform. Normalt består uniformen av minimum sko, bukse (eller skjørt), slips, skjorte eller piquetrøye og jakke. 

                 

Fagforeninger og vernetjeneste

Det er to fagforeninger for bussførere.

 • LO-Fellesforbundet (tidligere NTF)
 • YS-YTF for ansatte førere, renholdere og verkstedarbeidere

 

Disse to foreningene er avtalepart/forhandlingsrett til Bussbransjeavtalen.

Administrativt personale kan organisere seg i LO- FLT og YTF -YS.

 

Vernetjenesten:

Verneombud og hovedverneombud velges for to år om gangen og godkjennes av Bedrifts – og arbeidsmiljøutvalg (BU AMU). Det er verneombud på hver stasjon/avdeling og hovedverneombudet koordinerer deres arbeid.

 

AML § 6-2 Verneombudets oppgaver: «Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes

interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er

innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene

i denne lov».

 

Hvordan ivaretar dere sikkerheten til førere på jobb?

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Unibuss skal ivareta sikkerheten for alle ansatte på arbeidsplassen. Alle ansatte får grunnleggende HMS opplæring, samt tilleggskurs avhengig av stilling.

Verneombudet er de ansattes representant i HMS-arbeidet. Han er med på de lokale HMS-møtene og skal ivareta de ansattes interesser i forhold til arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid og er en støtteperson for ansatte som opplever farlige situasjoner som ran, ulykker osv.

Alle avdelinger har egne verneombud. I tillegg har Unibuss et hovedverneombud som representerer de lokale verneombudene.

 

Hvilke pensjon- og forsikringsordninger har Unibuss?

Som ansatt i Unibuss er du dekket av forsikringsordninger fra første arbeidsdag. Per i dag har vi følgende personalforsikringer: Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring fritid og Gruppelivsforsikring (ved invaliditet/død). Unibuss er har for tiden pensjonsavtale med Storebrand. Ved virksomhetsoverdragelse flyttes din nåværende avtale hos arbeidsgiver over til Unibuss sin avtale uten at du trenger å gjøre noe. Både du og Unibuss sparer til din alderspensjon etter de regler som til enhver tid gjelder, og ved arbeidsuførhet vil du kunne opprettholde samme sparing ute selv å bidra til sparingen.

 

Ferie og vaktbytte

I Unibuss benytter vi Self Service, som er en søknadsportal for ferie, fri, ekstratjenester og tjenestebytter. Her finnes samlet oversikt over alle typer fri, ferie og ekstraarbeid en bruker har opparbeidet, samt status på timekonto og feriedager. I tillegg en oversikt over antall overtidstimer per uke, måned og år. Trafikkleder og servicekontor har mulighet til å «publisere» udekkede tjenester og skiftdeler slik at førerne kan melde sin interesse for disse.

Ferie settes opp etter turnusordningen. Søknadsfrister for ferie er tre ganger i året.

 

Fordeler som Unibussansatt

 • Ferieleilighet i Spania
 • Ansattgoder og rabattavtaler hos Brooklyn Burgerjoint, Los Tacos restaurant og Personellservice
 • Rabatt hos treningskjeden SATS
 • Reisekort for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus
 • Velferdsmidler til lokale velferdstiltak som fordeles årlig etter gjelden retningslinjer (treningsutstyr, sosiale sammenkomster osv.)
 • RAS stønadskasse
 • Kompetanseutvikling gjennom bransjemoduler og fagbrev

 

Fakta om ruteområdene

Unibuss tildeles kontraktene for konkurransen Transporttjenester Indre by 2023 Ruteområde 1 (Indre by nord-sør) og 2 (Indre by øst-vest). Driftsstart er 16. april 2023 og gjelder for ti år, med mulighet for ytterligere fire år.

 

Ruteområde 1- nord-sør (blå) vil drives fra Alnabru garasje og får ca. 60+ busser totalt. Noen linjer som kjøres fra Alnabru i dag vil kjøres fra Ruteområde 2, samt ansatte. Linjene som vil kjøres fra Alnabru garasje er 11 N, 12 N, 34, 37 og 54.

Ruteområde 2 - øst-vest (gul) vil drives fra Stubberud garasje og får ca. 120 busser totalt. Linjene som vil kjøres fra Stubberud garasje er 1N, 2 N, 5N, 63N, 20, 21, 28, 30, 31, 31 E.

Alle linjene vil bli filmet i løpet av høsten, og det blir publisert linker til filmene her.

100 prosent av bussflåten er elektriske leddbusser fra Solaris med et avansert og robust ladesystem. Det er kun planlagt lading på bussanleggene (Alnabru og det nye anlegget på Stubberud) dvs. at det blir ingen endeholdplasslading.

På den største kontrakten (Ruteområde 2 med base på Stubberud) er det lagt inn en opsjon på ca. 40 høykapasitetsbusser som kan betjene linjene 20 og 21. Ruter kan utløse denne opsjonen på et valgfritt tidspunkt helt frem til 16. april 2025. Pga. høykapasitetsbussene er varigheten på begge kontrakter satt til 10 + 4 år, dvs. at kontraktene maksimalt kan vare til april 2037.

Kontraktene, med en samlet kontraktsverdi over 14 år på til sammen cirka 7,2 milliarder kroner, dreier seg om linjene 34, 37, 54, 20, 21, 28, 30, 31 og 31E, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N og 63N.

Spørsmål og svar

Vi svarer ut spørsmål som ofte blir stilt i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, og besvarer også spørsmål som blir tatt opp i informasjonsmøter her.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å sende oss en mail: oppstart@unibuss.no

 

Nå kommer bussene til Norge?

De første bussene kommer til Norge i god tid før jul 2022, de siste kommer til Norge medio januar 2023.

Er førerrommene bestilt i samarbeid med sjåfører fra Unibuss?

Ja, HVO og tillitsvalgte er delaktige i utformingen av førerplassen.

Hvor blir bussene produsert?

På Solaris fabrikk i Bolochowo/Poznan.

Kommer det til å være alkotest i alle bussene?

Ja

Kommer alle bussene til å ha en ransalarm?

Ja

Blir det dashbordkamera i bussene?

Ja

Er det mulig å kjøre ekstra for Unibuss om man er 100% ansatt i et annet busselskap?

Nei, dessverre. Dette på grunn av kjøre og hviletid.

Kommer Unibuss til å ha pikettbiler på garasjene?
Ja

Bruker dere Hastus?
Ja

Er det mulighet for 50% stilling i Unibuss?
I utgangspunktet ikke. Stillingsprosentene er styrt ut fra skiftplaner.

Hvor lang er oppsigelsesfristen etter overdragelsen?
Oppsigelsestiden er styrt av arbeidsavtalen og det som er fastsatt i AML, altså ut fra alder og hvor lenge du har vært ansatt fra tidligere.

Må man gjøre noe spesielt om man ikke ønsker å reservere seg for overdragelse?
Nei