Nyttig informasjon angående oppstart

Vi håper du vil bli vår nye kollega!

 

Den 14.03.22 inviterer vi førere og administrasjon i Nobina til et informasjonsmøte.

På denne siden kan du også finne mye nyttig informasjon angående oppstart og virksomhetsoverdragelsen.

 

 

Når går reservasjonsfristen ut?

Reservasjonsfristen er satt til 15.09.2022.

 

Når holdes informasjonsmøtene?

Første informasjonsmøte vil bli avholdt på Thon Hotell Linne mandag 14.03.22. Mer om informasjonsmøter finner du på siden informasjonsmøter.
Invitasjon til møtene formidles via nåværende arbeidsgiver, samt informasjonsplakater på garasjene.

 

Blir informasjonen fra informasjonsmøtene lagt ut noe sted?

Ja, presentasjonene blir lenket til under informasjonsmøter.

 

Hvordan er prosessen med virksomhetsoverdragelse?

I utgangspunktet blir alle faste ansatte virksomhetsoverdratt fra og med 16.04.2023. 

Prosessen med å reservere seg fra å bli med over til Unibuss håndteres av nåværende arbeidsgiver - Nobina.

 

Hvilke kurs og intervjuer må man igjennom i Unibuss?

Når reservasjonsfristen går ut den 15.09.2022 vet vi hvem som blir med over til Unibuss.

Før oppstart vil førere inviteres kompetansekartlegging og praktisk opplæring. Dette er noe av det du skal få lære mer om:

 • Introduksjons til Unibuss og den nye kontrakten,
 • Kompetansekartlegging, inkludert språkkartlegging
 • God opplæring i alle de digitale tjenester som du vil bruke i din hverdag
 • Elbussopplæring og optimalkjøring
 • Bli kjent med ruteområdet gjennom traseopplæring
 • Ny HMS opplæring

 

Unibuss gjennomfører Yrkessjåførkompetanse (YSK) hvert 5. år internt

 

Må jeg ta norsktest når vi begynner i Unibuss?

Nei alle må ikke ta språktest før kjøring i Unibuss. Men alle som skal kjøre på den nye kontrakten må inneha språknivå B1 muntlig og A2 skriftlig (CEFR nivå). I kompetansekartlegginga vil vi kartlegge språknivå, og utarbeide planer for hvordan den enkelte skal heve sitt språknivå. Det kan være aktuelt å tilby språkkurs for førere som har behov for det. De førere vi er i tvil om språknivået til vil måtte gjennomføre bussnorsktesten. Den kan du lese mer om her:

https://www.transport.no/bussnorsk-testen/ 

 

Får vi kjøre overtid i Unibuss?

Dette er behovsstyrt, men til tider er det overtid i Unibuss. I dag har vi overtid på alle våre områder.

 

Får jeg med min ansiennitet til Unibuss?

Ja, det får du. Alle som blir virksomhetsoverdratt beholder sin konkurranseansiennitet. 

 

Hva slags lønnssystem har dere i Unibuss?

Unibuss bruker SAP lønnssystem, med Succsess Factors som støttesystem hvor de ansatte selv kan redigere deler av sin profil og finne informasjon og lønnsslipper. Ansatte har tilgang til dette gjennom mobil app, web og PC utplassert på arbeidsplassen.

Lønn utbetales i henhold til tariffavtalen, den 20. hver måned.

 

Når bli skiftplanen klar?

Skiftplan utarbeides nærmere oppstart og blir utarbeidet i samarbeid med de ansattes representanter.

 

Hvilken holdning har Unibuss til trafikksikkerhet?

Unibuss er sertifisert i hht ISO 39001 standarden. Vi har en policy på nullvisjon for skadde og drepte i trafikken. Ansatte i Unibuss skal hindre at farlige situasjoner oppstår, og alle får opplæring i sikkerhetsrutiner- og krav.

 

Mobil skal ikke brukes under kjøring, heller ikke med ørepropp eller for å lytte til musikk. Nødvendige telefoner skal man ta når bussen står stille.

 

Uniformsreglement

I tjeneste skal du alltid bruke uniform. Dette bidrar til å skape trygghet og tillit ovenfor våre kunder. Som en representant for Unibuss, er det viktig å alltid ha en ren og hel uniform. Normalt består uniformen av minimum sko, bukse (eller skjørt), slips, skjorte eller piquetrøye og jakke. 

                 

Fagforeninger og vernetjeneste

Det er to fagforeninger for bussførere.

 • LO-Fellesforbundet (tidligere NTF)
 • YS-YTF for ansatte førere, renholdere og verkstedarbeidere

 

Disse to foreningene er avtalepart/forhandlingsrett til Bussbransjeavtalen.

Administrativt personale kan organisere seg i LO- FLT og YTF -YS.

 

Vernetjenesten:

Verneombud og hovedverneombud velges for to år om gangen og godkjennes av Bedrifts – og arbeidsmiljøutvalg (BU AMU). Det er verneombud på hver stasjon/avdeling og hovedverneombudet koordinerer deres arbeid.

 

AML § 6-2 Verneombudets oppgaver: «Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes

interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er

innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene

i denne lov».

 

Hvordan ivaretar dere sikkerheten til førere på jobb?

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Unibuss skal ivareta sikkerheten for alle ansatte på arbeidsplassen. Alle ansatte får grunnleggende HMS opplæring, samt tilleggskurs avhengig av stilling.

Verneombudet er de ansattes representant i HMS-arbeidet. Han er med på de lokale HMS-møtene og skal ivareta de ansattes interesser i forhold til arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid og er en støtteperson for ansatte som opplever farlige situasjoner som ran, ulykker osv.

Alle avdelinger har egne verneombud. I tillegg har Unibuss et hovedverneombud som representerer de lokale verneombudene.

 

Hvilke pensjon- og forsikringsordninger har Unibuss?

Som ansatt i Unibuss er du dekket av forsikringsordninger fra første arbeidsdag. Per i dag har vi følgende personalforsikringer: Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring fritid og Gruppelivsforsikring (ved invaliditet/død). Unibuss er har for tiden pensjonsavtale med Storebrand. Ved virksomhetsoverdragelse flyttes din nåværende avtale hos arbeidsgiver over til Unibuss sin avtale uten at du trenger å gjøre noe. Både du og Unibuss sparer til din alderspensjon etter de regler som til enhver tid gjelder, og ved arbeidsuførhet vil du kunne opprettholde samme sparing ute selv å bidra til sparingen.

 

Ferie og vaktbytte

I Unibuss benytter vi Self Service, som er en søknadsportal for ferie, fri, ekstratjenester og tjenestebytter. Her finnes samlet oversikt over alle typer fri, ferie og ekstraarbeid en bruker har opparbeidet, samt status på timekonto og feriedager. I tillegg en oversikt over antall overtidstimer per uke, måned og år. Trafikkleder og servicekontor har mulighet til å «publisere» udekkede tjenester og skiftdeler slik at førerne kan melde sin interesse for disse.

Ferie settes opp etter turnusordningen. Søknadsfrister for ferie er tre ganger i året.

 

Fordeler som Unibussansatt

 • Ferieleilighet i Spania
 • Ansattgoder og rabattavtaler hos Brooklyn Burgerjoint, Los Tacos restaurant og Personellservice
 • Rabatt hos treningskjeden SATS
 • Reisekort for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus
 • Velferdsmidler til lokale velferdstiltak som fordeles årlig etter gjelden retningslinjer (treningsutstyr, sosiale sammenkomster osv.)
 • RAS stønadskasse
 • Kompetanseutvikling gjennom bransjemoduler og fagbrev