Oslo Øst 2023

Velkommen til Unibuss!

 

På denne siden vil vi legge ut løpende informasjon slik at du kan bli kjent med Unibuss og får informasjon om Unibuss’ oppstart av Oslo Øst rutepakke 1. 

Oppstart er 10.12.2023

Vi har lagt ut informasjon som kan være nyttig for deg angående: 

Informasjonsmøter
Fakta om ruteområdene
Spørsmål og svar
Informasjon angående oppstart

 

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon: oppstart@unibuss.no

 

Informasjonsmøter

Første informasjonsmøte ble holdt 08.11.22 på Thon hotell Linne. 

Presentasjonen som ble holdt under informasjonsmøte kan du finne her.
Vi har også svart ut spørsmål som ble stilt på informasjonsmøtene under.

 

Neste informasjonsmøte vil bli holdt i april/mail 2023.

 • Informasjon om møtene vil bli oppdatert på vår nettside fortløpende. 
 • Invitasjon til møtene formidles også via nåværende arbeidsgiver, samt informasjonsplakater på garasjene.

Fakta om ruteområdene

Unibuss AS har vunnet Ruteområde 1 Oslo nordøst i Ruters anbud «Transporttjenester Oslo øst 2023». Oppstart for kontrakten er 10.12.2023. Dette rutetilbudet skal driftes fra Brubakkveien bussanlegg på Grorud med en kombinasjon av singel- og leddbusser.

Det er 15 linjer som skal kjøres: 25, 51, 56, 56B, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 og 69

100 prosent av bussflåten er elektrisk og det vil være en kombinasjon av singel og leddbusser.

Ruteområdet

Spørsmål og svar fra informasjonsmøte

BUSSER:

Når kommer bussene?

Unibuss får se bussene tidlig mai ved fabrikken. Bussene vil tidligst ankomme i Norge juni/juli.

Hva slags type dører blir det?

Fordører går med innsving, ellers er alle dører utvendig «sliding doors». Dørene bygger ikke mer enn 9 cm ut fra bussen og det blir enkelt å forholde seg til når bussen skal inntil trikkeholdeplass uten å stå for nærme.

Er det avstandssensorer i bussen?

Ja, disse avstandssensorene varsler fører, og vil stilles inn etter hva som er hensiktsmessig med tanke på bytrafikk.

Kamera på fjeset til førere - hva innebærer det?

Dette er en såkalt «tretthetsvarsler». Det er ikke snakk om kameraer som tar opp bilder av fører. Det er en sensor som følger med på førerne om fører er trett og sliten under kjøring og viser klare tegn til å være en trafikkfare.

Systemet fungerer på følgende måte:

 • Det monteres en sensor på venstre A-stolpe, rett under skjerm for digitalt speil.
 • Denne sensoren virker på en slik måte at når en fører, over tid, viser tegn til tretthet og uoppmerksomhet, så varsles fører gjennom alarmer ved førerplass. Sensorene måler ansiktstrekkene til fører og hvordan øynene oppfører seg, hastighet på øyelokkene ved blunking og tid øynene er igjen ved blunking. Trenden på disse ansiktstrekkene vil avgjøre om alarm til fører skal gis eller ikke.
 • Denne alarmen skal være nok til at fører retter oppmerksomheten mot trafikken igjen og kan fremføre kjøretøyet på en sikker måte.
 • Det vil ikke bli lagret noe i bussen om dette og derfor heller ikke bli sendt noe til våre baksystemer/trafikkledere for å varsle om trafikkfarlige førere.

Dette systemet er der for å øke sikkerheten for fører, passasjerer og øvrige trafikanter, og det lagrer ingen video. Informasjonen er KUN for sikkerhet, ikke overvåking, og Unibuss lagrer ingen video eller informasjon.

LADEINFRASTRUKTUR/ ANLEGG:

Hvilke fasiliteter blir det på anlegget?

Det blir trimrom, digital kantine, sykkelparkering med servicestasjon og lading for elsykkel, ansattparkering med lading for elbil og moderne pauserom/ansattfasiliteter.

Er det mulighet for å lade elbil på parkeringsplassen

Ja, ca. 50% av ansattparkeringen blir tilrettelagt med ladere

 

PLANSYSTEM, RUTER, SKIFT OG TURNUS

Hvor har det blitt av linje 33?

Linje 33 er ikke inkludert i dette anbudet.

Er det store endringer i rutene?

Det er noen få endringer i rutene, men generelt sett er det ganske likt som før.

 • Linje 25 kjører kun til Linderud T
 • Annenhver avgang på Linje 58 forlenges til Bøler T
 • Linje 60 kjører til Haugerud T i stedet for Tonsenhagen

Hvor mye er det tilrettelagt for personlig tid?

Unibuss legger vekt på å lage robuste planer som også skal tilrettelegge for personlig tid.

Det vil innebære god tid for deg som fører i alle deler av dagen, og inkluderer oppstilling minst to minutter før avgang, god reguleringstid og personlig tid der det er tilrettelagt for pause eller toalett.

Blir det deltvakter

Det vil lages så få deltvakter som mulig. Om det blir, og hvor mange det blir vil bli kommunisert når de endelige planene foreligger.

Hva betyr reisetidskompensasjon?

Det betyr at du som fører kan få kompensasjon for reisetid etter skift, da sted for oppstart og avslutning av skift er på forskjellige lokasjoner. Du får kompensasjon for reisetid tilbake til oppmøtested, men du disponerer den tiden som du selv ønsker (det vil si at du ikke trenger å reise tilbake til oppmøtested).

Hvordan blir turnusene våre?

Unibuss ønsker at det skal være fine skift å kjøre, og vi kommer derfor til å unngå for mye blandingsturnuser, slik at du som fører får en stabil hverdag. Vi er imidlertid åpne for innspill fra ansatte via tillitsvalgte, som er inkludert i hele prosessen – før, underveis og etter nye planer blir laget.

Vi ønsker også å lage turnuser hvor man kjører de fleste linjer. Men vi skal ha god dialog med tillitsvalgte om det er et ønske å om å ha mer spesialiserte turnuser.

 

BYTTE AV VAKTER/SØK OM EKSTRAVAKTER/FERIE:

Kan vi ta langfri?

Som ansatt har du krav på 5 uker ferie. Unibuss har som hovedregel at man tar:

 • 1 uke feire fra uke 1 til 22
 • 3 uker ferie fra uke 23 til 39
 • 1 uke ferie fra uke 40 til 52

Om man ønsker å ha fri i en lengre periode en 3 uker, så vil dette primært være mulig på vinter/vår (fra uke 1 til uke 22).

Kan man ta ut løse dager/enkeltdager som feire?

I utgangspunktet opererer vi med uker, men ferie i helligdagsperioder kan føre til at man sitter igjen med enkeltdager som da kan avvikles.

Kan man ta fri uten lønn (permisjon uten lønn)?

Permisjon uten lønn, under og over 14 dager, må søkes om. Permisjon innvilges dersom fraværet er forsvarlig og vurderes ut ifra bemanningssituasjon. Dette avhenger av hvor mange som er på ferie eller som av andre grunner er fraværende. Permisjon uten lønn i tilknytning til avvikling av hovedferie kan ikke forventes å bli godkjent.

Hvis jeg har ferie til gode, kan jeg da ta det med meg over til neste år?

Vi ønsker at man avvikler all ferie i inneværende år. Ferie som av en eller annen grunn ikke blir avviklet, overføres til påfølgende år.

Jeg er over 60 år, kan jeg ta min ekstra ferieuke (senioruke) i løpet av sommeren?

Ja, men det er da viktig å søke tidlig.

Kan vi bytte vakter oss imellom?

Ja det kan man, og vi kaller dette private bytter. For å bytte vakter seg imellom legger man det inn SelfService. Er vaktbyttet innenfor døgn- og ukehvil, så innvilges vaktbytte automatisk.

Unibuss ønsker å tilby så mye fleksibilitet som mulig, så man kan også benytte seg av tjenestebytte og timebank, hvor våre bemannere behandler søknaden din. Vi anbefaler å legge inn søknad i god tid.

Er det Connect/Nobina som styrer ferie i jula 2023 eller Unibuss?

For ansatte i Nobina:

 • Nobina planlegger ferien 10.12.2023-21.12.2023
 • Unibuss planlegger vinterferien 2024. Merk søknadsfrist 10.10.23. Mer informasjon om dette vil komme, og alle vil få tilgang til våre systemer i god tid, slik at man kan søke.

For ansatte i Norgesbuss, Connect Bus:

 • Norgesbuss, Connect Bus planlegger ferie til og med 09.12.2023. Ferie etter dette tidspunktet håndteres av Unibuss. Mer informasjon om dette vil komme, og alle vil få tilgang til våre systemer i god tid, slik at man kan søke.

Hvem registrerer forsinkelser og hvordan?

Fører registrer forsinkelse selv og legger det inn i SelfService. Alt over 4 minutter skal registreres som forsinkelse.

 

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Blir tilkalling/tilsigelsesansatte virksomhetsoverdratt?

Nei, da må du søke på utlyste stillinger. Vi lyser ut dette her på våre hjemmesider. Vi vil også informere om dette i informasjonsmøter og oppslag på garasjen sin!

Unibuss har behov for mange tilsigelse/tilkallingssjåfører, og håper at alle søker på de stillingene som legges ut.

Er det mulig å bytte garasje når man er Unibuss-ansatt.

Ja, det er det. I Unibuss har vi en særavtale med YTF og FF som behandler Oslo som et stasjoneringssted. Det vil si at ved generalavertering kan man søke seg til alle Unibuss sine garasjer i Oslo.

Neste avertering er blir mest sannsynlig våren 2024.

Beholder jeg min konkurranseansiennitet?

Ja, alle som virksomhetsoverdras beholder sin konkurranseansiennitet.

Hva skjer med pensjonen min?

Du får med deg din pensjon. Vi bruker Storebrand, og pensjonen din blir automatisk overført ved virksomhetsoverdragelse.

 

KOMPETANSE OG SPRÅKKRAV:

Må alle gjennom kompetansekartlegging?

Ja. Alle som har en stilling med språkkrav, må gjennom kompetansekartlegging. Alle som skal kjøre på den nye kontrakten må inneha språknivå B1 muntlig og A2 skriftlig (CEFR nivå).

Hva skjer hvis jeg ikke oppnår språkkravet?

Vi vil hjelpe og støtte alle som ikke oppnår språkkrav. Vi har solide opplæringsopplegg for å få alle opp på nivået som er krevd av Ruter. Unibuss har gjort dette før, og har erfart at alle kommer seg gjennom.

I kompetansekartleggingen vil vi kartlegge språknivå, og utarbeide planer for hvordan den enkelte skal heve sitt språknivå. Det kan være aktuelt å tilby språkkurs for førere som har behov for det. De førere vi er i tvil om språknivået til vil måtte gjennomføre bussnorsktesten. Den kan du lese mer om her:

https://www.transport.no/bussnorsk-testen/  

Du kan øve til prøven via denne lenken: 

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-proven/   

Er det et krav om å ta prøven igjen om tre år?

Nei det er det ikke, men du må opprettholde språknivået ditt.

Hva slags opplæring får vi busser og ruter?

Alle skal få den nødvendige opplæringen de trenger. Dette består av:

 • Teori, traseopplæring og opplæring i nye systemer
 • Kjøring av nye busser

Bussene blir tilgjengelig før oppstart, slik at man får opplæring i disse.

Nyttig informasjon angående oppstart og virksomhetsoverdragelsen

Når går reservasjonsfristen ut?

Reservasjonsfristen går ut 15.05.23.

 

Når holdes informasjonsmøtene?

Neste informasjonsmøte vil bli holdt 08.11.22. Informasjon om klokkeslett og sted vil oppdateres på hjemmesiden fortløpende.
Invitasjon til møtene formidles via nåværende arbeidsgiver, samt informasjonsplakater på garasjene.

 

Blir informasjonen fra informasjonsmøtene lagt ut noe sted?

Ja, vi kommer til å legge ut presentasjonene som blir holdt på informasjonsmøtene på hjemmesiden.

 

Hvordan er prosessen med virksomhetsoverdragelse?

I utgangspunktet blir alle faste ansatte virksomhetsoverdratt fra og med 10.12.2023.

Prosessen med å reservere seg fra å bli med over til Unibuss håndteres av nåværende arbeidsgiver (Nobina og Connect).

 

Hvilke kurs og intervjuer må man igjennom i Unibuss?

Når reservasjonsfristen går ut den 15.05.23 vet vi hvem som blir med over til Unibuss.

Før oppstart vil førere inviteres kompetansekartlegging og praktisk opplæring. Dette er noe av det du skal få lære mer om:

 • Introduksjons til Unibuss og den nye kontrakten,
 • Kompetansekartlegging, inkludert språkkartlegging
 • God opplæring i alle de digitale tjenester som du vil bruke i din hverdag
 • Elbussopplæring og optimalkjøring
 • Bli kjent med ruteområdet gjennom traseopplæring
 • Ny HMS opplæring

Unibuss gjennomfører Yrkessjåførkompetanse (YSK) hvert 5. år internt

 

Må jeg ta norsktest når jeg begynner i Unibuss?

Nei alle må ikke ta språktest før kjøring i Unibuss. Men alle som skal kjøre på den nye kontrakten må inneha språknivå B1 muntlig og A2 skriftlig (CEFR nivå). I kompetansekartlegginga vil vi kartlegge språknivå, og utarbeide planer for hvordan den enkelte skal heve sitt språknivå. Det kan være aktuelt å tilby språkkurs for førere som har behov for det. De førere vi er i tvil om språknivået til vil måtte gjennomføre bussnorsktesten. Den kan du lese mer om her:

https://www.transport.no/bussnorsk-testen/ 

Du kan øve til prøven via denne linken: 

https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/ove-til-proven/  

Får vi kjøre overtid i Unibuss?

Dette er behovsstyrt, men til tider er det overtid i Unibuss. I dag har vi overtid på alle våre områder.

 

Får jeg med min ansiennitet til Unibuss?

Ja, det får du. Alle som blir virksomhetsoverdratt beholder sin konkurranseansiennitet. 

 

Hva slags lønnssystem har dere i Unibuss?

Unibuss bruker SAP lønnssystem, med Succsess Factors som støttesystem hvor de ansatte selv kan redigere deler av sin profil og finne informasjon og lønnsslipper. Ansatte har tilgang til dette gjennom mobil app, web og PC utplassert på arbeidsplassen.

Lønn utbetales i henhold til tariffavtalen, den 20. hver måned.

 

Når bli skiftplanen klar?

Skiftplan utarbeides nærmere oppstart og blir utarbeidet i samarbeid med de ansattes representanter.

 

Hvilken holdning har Unibuss til trafikksikkerhet?

Unibuss er sertifisert i hht ISO 39001 standarden. Vi har en policy på nullvisjon for skadde og drepte i trafikken. Ansatte i Unibuss skal hindre at farlige situasjoner oppstår, og alle får opplæring i sikkerhetsrutiner- og krav.

 

Mobil skal ikke brukes under kjøring, heller ikke med ørepropp eller for å lytte til musikk. Nødvendige telefoner skal man ta når bussen står stille.

 

Uniformsreglement

I tjeneste skal du alltid bruke uniform. Dette bidrar til å skape trygghet og tillit ovenfor våre kunder. Som en representant for Unibuss, er det viktig å alltid ha en ren og hel uniform. Normalt består uniformen av minimum sko, bukse (eller skjørt), slips, skjorte eller piquetrøye og jakke. 

                 

Fagforeninger og vernetjeneste

Det er to fagforeninger for bussførere.

 • LO-Fellesforbundet (tidligere NTF)
 • YS-YTF for ansatte førere, renholdere og verkstedarbeidere

 

Disse to foreningene er avtalepart/forhandlingsrett til Bussbransjeavtalen.

Administrativt personale kan organisere seg i LO- FLT og YTF -YS.

 

Vernetjenesten:

Verneombud og hovedverneombud velges for to år om gangen og godkjennes av Bedrifts – og arbeidsmiljøutvalg (BU AMU). Det er verneombud på hver stasjon/avdeling og hovedverneombudet koordinerer deres arbeid.

 

AML § 6-2 Verneombudets oppgaver: «Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes

interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er

innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene

i denne lov».

 

Hvordan ivaretar dere sikkerheten til førere på jobb?

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Unibuss skal ivareta sikkerheten for alle ansatte på arbeidsplassen. Alle ansatte får grunnleggende HMS opplæring, samt tilleggskurs avhengig av stilling.

Verneombudet er de ansattes representant i HMS-arbeidet. Han er med på de lokale HMS-møtene og skal ivareta de ansattes interesser i forhold til arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid og er en støtteperson for ansatte som opplever farlige situasjoner som ran, ulykker osv.

Alle avdelinger har egne verneombud. I tillegg har Unibuss et hovedverneombud som representerer de lokale verneombudene.

 

Hvilke pensjon- og forsikringsordninger har Unibuss?

Som ansatt i Unibuss er du dekket av forsikringsordninger fra første arbeidsdag. Per i dag har vi følgende personalforsikringer: Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring fritid og Gruppelivsforsikring (ved invaliditet/død). Unibuss er har for tiden pensjonsavtale med Storebrand. Ved virksomhetsoverdragelse flyttes din nåværende avtale hos arbeidsgiver over til Unibuss sin avtale uten at du trenger å gjøre noe. Både du og Unibuss sparer til din alderspensjon etter de regler som til enhver tid gjelder, og ved arbeidsuførhet vil du kunne opprettholde samme sparing ute selv å bidra til sparingen.

 

Ferie og vaktbytte

I Unibuss benytter vi Self Service, som er en søknadsportal for ferie, fri, ekstratjenester og tjenestebytter. Her finnes samlet oversikt over alle typer fri, ferie og ekstraarbeid en bruker har opparbeidet, samt status på timekonto og feriedager. I tillegg en oversikt over antall overtidstimer per uke, måned og år. Trafikkleder og servicekontor har mulighet til å «publisere» udekkede tjenester og skiftdeler slik at førerne kan melde sin interesse for disse.

Ferie settes opp etter turnusordningen. Søknadsfrister for ferie er tre ganger i året.

 

Fordeler som Unibussansatt

 • Ferieleilighet i Spania
 • Ansattgoder og rabattavtaler hos Brooklyn Burgerjoint, Los Tacos restaurant og Personellservice
 • Rabatt hos treningskjeden SATS
 • Reisekort for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus
 • Velferdsmidler til lokale velferdstiltak som fordeles årlig etter gjelden retningslinjer (treningsutstyr, sosiale sammenkomster osv.)
 • RAS stønadskasse
 • Kompetanseutvikling gjennom bransjemoduler og fagbrev