Rutiner i Unibuss

På denne siden vil vi legge ut generell informasjon om Unibuss slik at du kan bli kjent med Unibuss og våre rutiner.

 

 

(sist oppdatert: 5.7.2019)

Fordeler som Unibussansatt

 • Ferieleilighet i Spania
 • Rabatt på kjøp av ny bil hos Møller Gruppen
 • Tilbud på bildekk hos Bodahl og Johansen
 • Rabatt hos Mekonomen Butikk
 • Rabatt hos treningskjeden SATS
 • Reisekort for kollektivtrafikk i Oslo og Akershus
 • Velferdsmidler til lokale velferdstiltak som fordeles årlig etter gjelden retningslinjer (treningsutstyr, sosiale sammenkomster osv.)
 • RAS stønadskasse
 • Kompetanseutvikling gjennom bransjemoduler og fagbrev

Ferie og vaktbytte

I Unibuss benytter vi Self Service, som er en søknadsportal for ferie, fri, ekstratjenester og tjenestebytter. Her finnes samlet oversikt over alle typer fri, ferie og ekstraarbeid en bruker har opparbeidet, samt status på timekonto og feriedager. I tillegg finner du en oversikt over antall overtidstimer per uke, måned og år. Trafikkleder og servicekontor har mulighet til å «publisere» udekkede tjenester og skiftdeler slik at førerne kan melde sin interesse for disse.

Ferie settes opp etter turnusordningen. Søknadsfrister for ferie er tre ganger i året.

Hvilke pensjon- og forsikringsordninger har Unibuss?

Som ansatt i Unibuss er du dekket av forsikringsordninger fra første arbeidsdag. Per i dag har vi følgende personalforsikringer: Yrkesskadeforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring fritid og Gruppelivsforsikring (ved invaliditet/død). Unibuss er har for tiden pensjonsavtale med Storebrand. Ved virksomhetsoverdragelse flyttes din nåværende avtale hos arbeidsgiver over til Unibuss sin avtale uten at du trenger å gjøre noe. Både du og Unibuss sparer til din alderspensjon etter de regler som til en hver tid gjelder, og ved arbeidsuførhet vil du kunne opprettholde samme sparing ute selv å bidra til sparingen.

Medarbeiderundersøkelse i Unibuss

Medarbeiderundersøkelsen i Unibuss for 2018 viser at 73% mener Unibuss «er et flott sted å jobbe». Sammenlignet med nasjonal indeks scorer Unibuss høyt på påstander som «jeg kan være meg selv på arbeidsplassen», «mitt arbeid betyr noe spesielt for meg» og «jeg blir behandlet rettferdig uavhengig av min stilling på arbeidsplassen».

 

En av avdelingene i Unibuss vant Mangfoldshetsprisen 2019 i sin region. Utmerkelsen blir gitt til selskaper med fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som er ansvarlig for utdelingen.

Uniformsreglement

I tjeneste skal du alltid bruke uniform. Dette bidrar til å skape trygghet og tillit ovenfor våre kunder. Som en representant for Unibuss, er det derfor viktig å alltid ha en ren, hel og presentabel uniform. Normalt består uniformen av minimum sko, bukse (eller skjørt), slips, skjorte eller piquetrøye og jakke. 

Fagforeninger og vernetjeneste

Det er to fagforeninger for bussførere.

 • LO-Fellesforbundet (tidligere NTF)
 • YS-YTF for ansatte førere, renholdere og verkstedarbeidere

 

Disse to foreningene er avtalepart/forhandlingsrett til Bussbransjeavtalen.

Administrativt personale kan organisere seg i LO-  FLT og YTF -YS.

Vernetjenesten

Verneombud og hovedverneombud velges for to år om gangen og godkjennes av Bedrifts – og arbeidsmiljøutvalg (BU AMU). Det er verneombud på hver stasjon/avdeling og hovedverneombudet koordinerer deres arbeid.

 

AML § 6-2 Verneombudets oppgaver: «Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes

interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er

innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til

arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene

i denne lov».

Hvordan ivaretar dere sikkerheten til førere på jobb?

Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i Unibuss skal ivareta sikkerheten for alle ansatte på arbeidsplassen. Alle ansatte får grunnleggende HMS opplæring, samt tilleggskurs avhengig av stilling.

Verneombudet er de ansattes representant i HMS-arbeidet. Han eller hun er med på de lokale HMS-møtene og skal ivareta de ansattes interesser i forhold til arbeidsmiljøet. Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid og er en støtteperson for ansatte som opplever farlige situasjoner som ran, ulykker osv.

Alle avdelinger har egne verneombud. I tillegg har Unibuss et hovedverneombud som representerer de lokale verneombudene.

Hvilken holdning har dere til trafikksikkerhet?

 

Unibuss har en nullvisjon for skadde og drepte i trafikken. Ansatte i Unibuss aksepterer ikke skader i trafikken og vi jobber aktivt med å hindre at farlige situasjoner oppstår. Ansatte får opplæring i sikkerhetsrutiner og sikkerhetskrav.

 

Mobil skal ikke brukes under kjøring, heller ikke med ørepropp. Ta nødvendige telefoner når du står på holdeplass. Øvrig retningslinjer finnes i førerhåndboka.